اسامی ترکی آذری همراه با معنی اسم

تالاری جهت آشنایی بافرهنگ آذربایجان

لیست اسامی ترکی
ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٠  
تبلیغات X اوغلان آدلاری: *** ADLAR MƏNASİ TURKCƏ 1 آبی برادر بزرگ ABI 2 آبیتن برادروار،عین برادر ABITƏN 3 آتا پدر،بزرگ،سرپرست ATA 4 آتابی مربی،معلم،اتابک ATABƏy 5 آتاخان خان بزرگ،خان پدر ATAXAN 6 آتامان تمثیل کننده ی پدر،پدرانه ATAMAN 7 آتیللا،آتیلا چابک سوار،تیزپا ATILLA 8 آتیش پرتاب،شلیک ATIŞ 9 آتیشماز صلح دوست،بی طرف ATIŞMAZ 10 آخار جاری،روان،جهت دار AXAR 11 آدای نامزد،کاندید ADAY 12 آذر آتش AZƏR 13 آراز آراز.،قهرمان منصوب به طایفه آس ARAZ 14 آرال متوسط،نام کوه ARAL 15 آرامان سنبل پاکی ARAMAN 16 آران دشت نسبتا گرم و صاف ARAN 17 آرتان پر برکت،افزاینده ARTAN 18 آرسالان شیر،مرد افکن ARSALAN 19 آرغین پاک شده،منزه ARĞIN 20 آرمان قابل جستجو ARMAN 21 آشقین آشقین،متلاطم،رد شونده،برتر AŞQIN 22 آغ بی سفید بیک،مرد رو سفید AĞBƏY 23 آلای دسته،گروه ALAY 24 آلپ قوی،جسور،نام کوه ALP 25 آلپ آسلان شیر قوی،شیر جسور ALPASLAN 26 آلپای تمثیل کننده دلیری و زیبایی ALPAY 27 آلپر قهرمان جسور،دلاور،سلحشور ALPƏR 28 آلتای نام سلسله جبال ALTAY 29 آ لخان خان سرخ،اسم خاص ALXAN 30 آلقیش تشویق،پیشواز ALQIŞ 31 آلوو آتش،شعله ALOV 32 آلیشان آتش گیرنده،انس گیرنده ALIŞAN 33 آوجی شکارچی،صیاد AVCI 34 آیبک سفیدرو،ماه رو AYBƏK 35 آیتای مثل ماه،ماه وش AYTAY 36 آیچین برای ماه،چین ماه AYÇIN 37 آیدین روشن،پاک AYDIN 38 آی دمیر پلاتین،فلز درخشان AYDƏMIR 39 آیشین ماهرو،نقره فام AYŞIN 40 آیمان ماه وش،تمثیل کننده ماه AYMAN 41 آییق بیدار،دوراندیش،هشیار AYIQ 42 آیسوی پاکنژاد AYSOY 43 آتروپات اسم خاص ATROPAT 44 آردا یادگار ARDA 45 آیتان ماه صفت AYTAN 46 آی دوغان شاهین زیبا AYDOĞAN ADLAR MƏNASI TURKCƏ 47 آناج مجرب،با تجربه ANAC 48 ائدیل آسان،قابل حل EDİL 49 ائل اوغلو فرزند خلق،مردمی ELOĞLU 50 ائل بان صدای مردم ELBAN 51 ائل بی سرپرست مردم،بزرگ قوم ELBƏY 52 ائل تن پاره تن مردم ELTƏN 53 ائل جان جان مردم ELCAN 54 ائلجه بیر دانا،دانشمند ELCƏBİR 55 ائلچی سفیر،نماینده ELÇİ 56 ائلچین برای مردم، بخاطر مردم ELÇİN 57 ائلخان رهبر مردم ELXAN 58 ائل داش هم ملیت،هم نژاد ELDAŞ 59 ائلده تک بی تا،بی مثل،دردانه خلق ELDƏTƏK 60 ائل دنیز دریای خلق EIDƏNİZ 61 ائل سس صدای مردم ELSƏS 62 ائل سئور مردم دوست،ملی ELSEVƏR 63 ائل سئون دوستدار مردم EISEVƏN 64 ائل شن شادی مردم،مردم شاد ELŞƏN 65 ائمیل ساکت،آرام،بی آزار EMİL 66 ائل مان تمثیل کننده مردم ELMAN 67 ائل یانار مردم روشن ضمیر،انسان دوست ELYANAR 68 ائل یورد سرزمین مردم،خانه مردم ELYURD 69 70 ارن مرد غیور و سلحشور ƏRaN 71 ارول قهرمان باش، انسان باش ƏROL 72 اروستون مرد برتر،والا مقام ƏRÜSTÜN 73 ارجان مردجانانه ƏRCAN 74 ارخان خان سلحشور ƏRXAN 75 ارکین آزاد،مستقل ƏRKIN 76 افراسیاب افراسیاب،اسم خاص ƏFRASIYAB 77 الدمیر آهن پنجه،قدرتمند ƏLDaMIR 78 افشین سردار،فرمانده ƏFŞIN 79 ارسلان مرد افکن،شکست ناپذیر ƏRSALAN 80 ایشیق نور ،روشنایی،افق IŞIQ 81 ایگید قهرمان،ساحشور IGID 82 ایلدیریم تندر،آذرخش ILDIRIM 83 ایلقار عهد وپیمان ILQAR 84 ایلکین ائلین،نخستین ILKIN 85 ایل یاز بهار سال ILYAZ 86 ایمراه امیر،رئیس،فرمانده IMRAH 87 اینال باور کردنی،مورد باور INAL 88 اینانج عقیده،ایمان،باور INANC 89 اوختای تیرمانند،تیروش،تیزپا OXTAY 90 اودآلوو آتش پاره،شعله آتش ODALOV 91 اودمان مثل آتش،تمثیل کننده آتش ODMAN ADLAR MƏNASİ TURKCƏ 92 اورهان مناسب،اوغورخان ORHAN 93 اوغوز اسم خاص OĞUZ 94 اووچو شکارچی OVÇU 95 اؤتگون برتر،نافذ ÖTGÜN 96 اؤزقان هموطن ÖZQAN 97 ازگور مستقل،متکی به خود ÖZGÜR 98 اوجال سرافرازباش UCAL 99 اوغور پیروز،موفق AĞÜR 100 اولدوز ستاره ULDUZ 101 اوزای روسفید،سفید بخت ÜZAY 102 اوستون برتر،غالب،پیروز ÜSTÜN 103 باباخان باباخان،خان بزرگ BABAXAN 104 بابک بابابی،خان خانان،بابک BABƏK 105 باریش صلح،دوستی BARİŞ 106 باریشماز سرسخت،محکم BARİŞMAZ 107 باشقان رئیس،صدر BAŞQAN 108 بایات نام طایفه ای از تورکان/ثروتمند BAYAT 109 بایدار سر سلسله BAYDAR 110 باییندیر نام یکی از قبایل تورکان BAYİNDİR 111 بکداش عزیز/ارزشمند BƏKTŞ 112 بیلگین دانا/دانشمند BİLGİN 113 بولود ابر BULUD 114 بوران بوران/مه غلیظ BORAN 115 بوغاج قدرتمند/قوی BOĞAC 116 باتور دلیر/جسور BATUR 117 جومای غرق در ماه CUMAY 118 جوشور همیشه متلاطم COŞOR 119 جوشگون جوشان COÇĞUN 120 چاپار پیک/فرستاده ÇAPAR 121 چاپای چابک/چاپگر ÇAPAY 122 چالار سوزان/شبیه/تیز ÇALAR 123 چووغون چدن/کولاک ÇOVĞUN 124 چئویک چابک/زرنگ ÇEVİK 125 چیریک چابک/سرباز ÇİRİK 126 چیلغین واله/عاشق/شیفته ÇİLĞİN 127 دالغین متفکر/ژرف نگر DALĞİN 128 دمیر ال پنجه آهنین/قوی DƏMİRƏL 129 دومان مه DUMAN 130 دویغون احساس کننده/فهیم DUYĞUN 131 دومرول اسم خاص DOMROL 132 دیلک آرزو/آمال DİLƏK 133 دونوش عطف DÖNÜŞ 134 دؤنمز قاطع/بران DÖNMƏZ 135 فرخان خان مقتدر/خان با فراست FƏRXAN 136 گنج بی جوانمرد/جوان بزرگ منش CƏNCBƏY 137 گورسئل سیل خروشان GURSEL 138 گونای ماه خورشید GÜNAY ADLAR MƏNASİ TURKCƏ 139 گووه ن فخر/اعتماد/افتخار GÜVƏN 140 هاکان خان خانان/امپراطور HAKAN 141 هارای فریاد/نعره HARAY 142 هایدی زرنگ/چابک/همصدا HAYDI 143 لام ساکت/آرام LAM 144 نریمان قدرتمند/نرمانند NƏRİMAN 145 پاشا خان،آقا PAŞA 146 پولاد فولاد POLAD 147 قارا اووجو صیاد بزرگ QARAOVCU 148 قارامان قهرمان/مثل بزرگان QARAMAN 149 قارتال شاهین/عقاب QARTAL 150 قافلان پلنگ QAFLAN 151 قاییم محکم/استوار QAYİM 152 قوتاز گل سر QOTAZ 153 قوچاق قهرمان/همیشه شجاع QOÇAQ 154 قوچ ار دلیر مرد/مرد شجاع QOÇƏR 155 قورقود ریش سفید/بزرگ قبیله QORQOD 156 قوشار سازنده/اتصال دهنده QOŞAR 157 قیزیل آسلان شیر طلائی QİZİLASLAN 158 قیزیل باش مو طلائی/رهبر QİZİLBAŞ 159 قیلینج خنجر/شمشیر QİLİNC 160 قیوراق چابک/زرنگ QİVRAQ 161 سابوتای اسم خاص SABUTAY 162 سادای حساب شده/شمرده شده SADAY 163 ساوالان نام کوه/باج گیر SAVALAN 164 ساواش جنگ/نبرد SAVAŞ 165 سهند نام کوه SƏHƏND 166 سونار تقدیم کننده/معرف SUNAR 167 سونقور شاهین/عقاب SONQOR 168 سیرداش همراز/هم سر SİRDAŞ 169 سیلدیریم سخت/محکم SİLDİRİM 170 سؤنمز روشن/همیشه سوزنده SÖNMƏZ 171 سئون دوست دارنده SEVƏN 172 سئور دوستار SEVƏR 173 شاخار همیشه آتش زن ŞAXAR 174 شانلی دارای اعتبار و مقام و منزلت ŞANLİ 175 شن آی ماه خندان/ماه شاد ŞƏNAY 176 شن سس خوش صدا ŞƏNSƏS 177 شن یاز بهار شاداب ŞƏNYAZ 178 شونقار شاهین/عقاب ŞONQAR 179 تانیش آشنا/فامیل TANİŞ 180 تایماز بی نظیر/بی همتا TAYMAZ 181 تایسیز بی نظیر،بی همتا TAYSİZ 182 توراج نام پرنده TURAC 183 تورال مجهول TURAL 184 تورغای مرغ ماهی خوار TURĞAY 185 توماج تیماج/چرم دباغی شده TUMAC ADLAR MƏNASİ TURKCƏ 186 توغان شاهین TOĞAN 187 توغای ببر TOĞAY 188 توغرول طغرل TOĞROL 189 تورکای اسم مرکب از ماه و تورک TÜRKAY 190 تئلمان مثل مو/ظریف TELMAN 191 تئمو آهن TEMO 192 تئمو چین آهنین/سرسخت TEMOÇİN 193 تومر مرد تمام/قهرمان TÜMƏR 194 ووران زننده/فاتح/پیروز VURAN 195 وورغون واله/شیفته/عاشق VURĞUN 196 وولکان آتشفشان VULKAN 197 وارمان پی برنده/دست یابنده VARMAN 198 خاقان خان بزرگ/امپراطور XAQAN 199 خان آغا مرد بزرگ XANAĞA 200 خان دمیر آهن سخت/آهن آبدیده XANDƏMİR 201 خان سئور خان دوست XANSEVƏR 202 خزر شمال/نام یکی از قبایل تورک XƏZƏR 203 یارار به درد بخور/شکافنده YARAR 204 یاغمور باران YAĞMUR 205 یالچین تخته سنگ/صخره YALÇİN 206 یانار سوزان/همیشه سوزنده YANAR 207 یاووز جسور/دلیر/شجاع YAVUZ 208 یورداغلو فرزند میهن/وطن پرست YURDOĞLU 209 یوردچو ولیعهد/جانشین YURDÇU 210 یوردمان نشانگر میهن YURDMAN 211 ییلماز شجاع/جسور/نترس YİLMAZ یاشاسین تورک ائللریمیز آذربایجان TAYMAZ(m.n) قیز آدلاری: *** ADLAR MƏNASİ TURKCƏ 1 آبا مادر ABA 2 آدای نامزد ، کاندید ADAY 3 آذر آتش AZƏR 4 آشقین عبور کننده ، رد شونده AŞQIN 5 آغ باتان سفید رو،نام قدیم همدان AĞBATAN 6 آغ بنیز سفید رو ، دارای صورت روشن AĞBƏNIZ 7 آغ بوجاق گردن بلورین AĞBUXAQ 8 آغ سو سفید وش ، نورانی ، زیبا AĞSU 9 آلا گوز شهلا ALAGÖZ 10 آلتینای ماه طلائی ALTINAY 11 آلماز دافع ، رد کننده ALMAZ 12 آلیاناق سرخ گونه ، دارای لب های سرخ ALYANAQ 13 آنا دولو دارای ریشه اصلی ، مملو از مادر ANADOLU 14 آی اولدوز ماه و ستاره ، ستاره زیبا AYULDOZ 15 آی ایشیق نور ماه ، پرتو ماه AYIŞIQ 16 آیوز ماه رخ AYÜZ 17 آیپارا پاره ماه ، مهپاره AYPARA 18 آیتای عین ماه ، ماه وش ، لنگه ماه AYTAY 19 آیتک ماهوار،زیبا AYTƏQ 20 آی تکین مثل ماه،تمثیل کننده ماه AYTƏKIN 21 آیدا در وجود ماه ، ماه صفت AYDA 22 آیتن نزد ماه،در وجود ماه AYTƏN 23 آیچین برای ماه،مثل ماه AYÇIN 24 آیسان مثل ماه،دارای گذشته درخشان AYSAN 25 آیسو شبیه ماه،نور ماه AYSU 26 آی سئل سیل ماه،سیل زلال و شفاف AYSEL 27 آیشن ماه خندان، ماه شاد AYŞƏN 28 آیفر ماه صفت، با شکوه AYFƏR 29 آی گول گل سفید،گل خوشبختی AYGÜL 30 آیلا هاله ماه AYLA 31 آیلار خوبرویان، زیباها، ماه ها AYLAR 32 آیلی ماه وش،ماه صفت،ماهرخ AYLI 33 آیلی سئل سیل دارای ماه، سیل زلال AYLISEL 34 آیلین هاله اطراف ماه AYLIN 35 آیمان تمثیل کننده ماه،مثل ماه AYMAN 36 آینار انار سفید،انار زیبا AYNAR 37 آینور نور ماه، دارای انوار ماه AYNUR 38 آیسوی پاکنژاد AYSOY 39 آیشین ماه پاره AYŞiN 40 ائل ایستر محبوبه خلق ELISTƏR 41 ائل بزر زینت دهنده خلق،مردم آرا ELBƏZƏR 42 ائل چیچک گل مردم ELÇIÇƏK 43 ائلقیز دختر مردم،محبوبه خلق ELQIZ 44 ائلمیرا نمایانگر مردم،تمثیل کننده ملت ELMIRA 45 ائلنور نور مردم،چراغ مردم،راهنمای مردم ELNUR 46 ائلناز محبوب مردم،عشق مردم ELNAZ ADLAR MƏNASİ TURKCƏ 47 ارتئل اسم خاص ƏRTEL 48 اردوغان قهرمان زا،قهرمان پرور ƏRDOĞAN 49 ارسوی قهرمان نژاد ƏRSOY 50 ارکناز ناز آزادی ƏRKNAZ 51 ارگون قهرمان روز،همیشه قهرمان ƏRGÜN 52 اسین نسیم،باد ملایم سحری ƏSIN 53 ایپک ابریشم،حریر IPƏK 54 ایزیناز خوش اثر،دااری رد خوشایند IZINAZ 55 ایلای ماه و سال ILAY 56 اینجه بئل کمر باریک INCƏBEL 57 اینجه تئل دارای موهای ظریف INCƏTEL 58 اینجه گول گل ظریف،گل نازک INCƏGÜL 59 اینجی مروارید،صدف INCI 60 اینجی قیز دختر زیبا،دختر مثل مروارید INCIQIZ 61 اینجی گؤز دارای چشمان مثل مروارید،چشم براق INCIGÜZ 62 اودئل خلق آتش ODEL 63 اودسان آتشین ODSAN 64 اودمان آتشپاره،نشانگر آتش ODMAN 65 اورمان جنگل ORMAN 66 اولماز بی همتا،نشدنی،غیر ممکن OLMAZ 67 اؤزگور مستقل ÖZGÜR 68 اؤزلم حسرت ÖZLƏM 69 اولدوز ستاره ULDUZ 70 اوزگون متاسف،غمگین ÜZGÜN 71 اوستون برتر،والا ÜSTÜN 72 اولکر ستاره سحری ÜLKƏR 73 بالسان مثل عثل،شیرین BALSAN 74 باللی شیرین،مثل عسل BALLI 75 بورچین غزال BURÇIN 76 بورلا بلند قامت،دارای گسوان بلند BURLA 77 بیرجه یگانه BIRCƏ 78 بیلگین دانا و دانشمند BILGIN 79 جوشار جوشان،شور انگیز COŞAR 80 چاغلار متلاتم ÇAĞLAR 81 چیلغین عاشق،واله،مجنون ÇILĞIN 82 چیچک شکوفه،گل ÇIÇƏK 83 دالغا موج DALĞA 84 داملا قطره DAMLA 85 دورنا درنا DURNA 86 دویغو احساس DUYĞU 87 دورو صاف،بی آلایش،شفاف DURU 88 دیلغم نام آهنگ DILĞƏM 89 دیلر آرزومند و دارای آرمان DILƏR 90 دنیز دریا DƏNIZ 91 فیدان شکوفه،غنچه FIDAN 92 گور سئل سیل خروشان GURSEL 93 گول آی ماه خوشگل،ماه زیبا GÜLAY ADLAR MƏNASİ TURKCƏ 94 گول اؤز گل رخ،خوشرو GÜLÜZ 95 گول بنیز گل رخ GÜLBƏNIZ 96 گول سان گل تبار،مثل گل GÜLSAN 97 گول شن گل شاد GÜLŞEN 98 گول گون گل روز GÜLGÜN 99 گولنار گل انار GÜLNAR 100 گولناز گلناز،گل محبوب GÜLNAZ 101 گول یاناق گل گونه،گل رخ GÜLYANAQ 102 گول یانار گل سوزان،گل سرخ GÜLYANAR 103 گول یاز گل بهار GÜLYAZ 104 گوموش تئل دارای گیسوان نقره ای،نقره فام GÜMÜŞTEL 105 گون آی ماه و خورشید،روز روش GÜNAY 106 گون ار قهرمان روز،همیشه قهرمان GÜNƏR 107 گونش خورشید GÜNƏŞ 108 گونئی جنوب،آفتابگیر GÜNEY 109 گوندش همزاد،همزمان زاده شده GÜNDƏŞ 110 گونده یاز همیشه بهار،همیشه بهار GÜNDƏYAZ 111 همرسین نسترن HƏMƏRSIN 112 کونول قلب،دل KÖNÜL 113 کپنک پروانه KƏPƏNƏK 114 کوسن قهر کننده KÜSƏN 115 کوسمز گشاده رو،دل فراغ KÜSMƏZ 116 کسکین برنده،تیز KƏSKIN 117 لاچین عقاب،شاهین LAÇIN 118 لاله لاله LALƏ 119 لیلپار گل چشمه،گل همیشه سبز در آب LILPAR 120 لیمان بندر LIMAN 121 مارال آهو،غزال،زیبا MARAL 122 ماوی نیلی،آبی MAVI 123 ماراق علاقه MARAQ 124 ناردانا دانه انار NARDANA 125 نارگیله دانه انار NARGILƏ 126 ناریش مثل انار،نارنج NARIŞ 127 نازلی پر عشوه NAZLI 128 پارلار منور میشود،نورانی میشود PARLAR 129 پارلاق درخشان،نورانی PARLAQ 130 پینار چشمه PINAR 131 قارا گیله سیاه چشم،دارای مزدمک سیاه QARAGILƏ 132 قوقوش پرنده قو QUQUŞ 133 قومرال خاکستری،خاکی QUMRAL 134 قیز خانیم دختر خانوم QIZXƏLIN 135 قیل باش دارای موهای دراز QILBAŞ 136 قیزیللی طلائی QIZILLI 137 قیزیل تئل مو طلائی QIZILTEL 138 ساچلی دارای موهای دراز و پرپشت SAÇLI 139 ساناز بی نظیر،بی همتا SANAZ 140 سانای محترم،شهره پاکی SANAY ADLAR MƏNASİ TURKCƏ 141 سانلی معروف،مشهور؛نامدار SANLI 142 سایین عزیز،محترم SAYIN 143 سولماز همیشه شاداب SOLMAZ 144 سونای آخرین ماه،پرنده مانند SONAY 145 سونر آخرین قهرمان،آخرین دلاور SONƏR 146 سونگول آخرین گل SONGÜL 147 سونییا سونیا SONYA 148 سیرداش همراز SIRDAŞ 149 سیبل مو طلائی SIBEL 150 سئوین شاد باش SEVIN 151 سئلجان سیل جان SELCAN 152 سئون دوست دارنده SEVƏN 153 سئودا عشق SEVDA 154 سئوگی عشق،محبت SEVGI 155 سئوگی ناز عشق ناز،پر محبت SEVGINAZ 156 سئوگول گل دوست SEVGÜL 157 سئویل فعل امر:مورد محبت قرار بگیر SEVIL 158 سئوینج شادی،خوشی SEVINC 159 سحر صبح،آغاز روز SƏHƏR 160 شن آی ماه شاد،ماه خوشرو ŞƏNAY 161 شن ائل مردم شاد،مردم خندان ŞƏNEL 162 شن یاز بهار شاد،بهار خوش ŞƏNYAZ 163 تامارا کاملا جستجو کن،کاملترین TAMARA 164 تامای ماه تمام TAMAY 165 تانسو نور سحری،سوی فجر،شبنم TANSU 166 تای سیز بیتا،بی مثل TAYSIZ 167 ترکان ملکه TƏRKAN 168 توران نام کشور،ترکستان TURAN 169 تومروس اسم خاص TUMRUS 170 توووز طاووس،منطقه در آذربایجان TOVUZ 171 تویغون مسرور TOYĞUN 172 تویگون شادزی،دارای روزگار خوش TOYGÜN 173 تئللی دارای موهای بلند و پر پشت TELLI 174 تئلمان ظریف،مثل مو TELMAN 175 تئلناز دارای موهای زیبا TELNAZ 176 خانیم بالا خانوم کوچک XANIMBALA 177 خاتین زن خان،خاتون XATIN 178 یاز گل گل بهار YAZGÜL 179 یاغیش بارش باران،حالت بارش،باران YAĞIŞ 180 یاغمور باران YAĞMUR 181 یانار گول گل سوزان،گل سرخ YANARGÜL