اسامی ترکی آذری همراه با معنی اسم

تالاری جهت آشنایی بافرهنگ آذربایجان

اسامی ترکی برای دختران
ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸٧/٥/۱۱  

اسامی ترکی برای نامگذاری دختران

آبا ، آچان گول ، آدای ، آدی گول ، آغبا ،آغ باتان ، آغ بنیز ، آغ گون ، آغسو ، آلا گؤز ، آل گول ، آلاک ، آلما ، آلماس ، آلماز ، آلتین ، آلتینای ، آل یاناک ، آنا آشکین ، آری ، آری سو ، آیبنیز ، آیه ، آیجا ، آیجان ، آیجیل ، آیچا ،آی چیچک ، آیچین ، آیچیل ، آیدا ، آیدان ، آیدنیز ، آیدوغموش ، آی گول ، آی گولر ، آیگون ، آی ایشیک ، آیلا ، آیلار ، آیلی ، آیلین ، آیلی سل ، آیمان ، آینا ، آینار ، آینور ، آیپارا ، آیکاش ، آیسان ، آیسن ، آیسل ، آی سویم ، آی سوی ، آیسو ،آی سوده ، آیشن ، آیتای ، آیتک ،  آیتکین ، آیتن ، آی اولدوز ، آی یوز ، آذر

 بالدان ، باللی ، بالسان ، بالکیز ، باشاران ، بایان ، بنظر ، بستی ، بیگم ، بزک ، بزر ، بیرجه ، بیلگین ، بیلن ، بولاغ ، بورلا ، بورچین

جیران ، جی جی ، جوشار ، چاغلا ، چاغلار ، چمن ، چیچک ، چیلن ، چیلیه ، چیلیک ، چیمناز ، چنار ، چولپان

 دادلی ، داغلا ، داملا ، دان ، دان گولو ، دانسو ، دان اولدوزو ، دنیز ، درچین ، دیلر ، دیلک ، دیلدرن ، دیلغم ، دیلمان ، دیلمانه ، دورنا ، دورناگؤز ، دورو ، دویگو ، دویگون

ال بزر ، الدگول ، ال چیچک ، الیستر ،النار ، الناز ، ال گیز

ارگؤن ، ارکناز ، ارسوی ، ارتل ، اسن گؤل ، اسین 

فاریق

گلین ، گورسل ، گول ، گولارا ، گولای ، گوله باتان ، گولن ، گولن گول ، گولر ، گولر اوز ، گول بادام ، گول بنیز ، گول بوتا ، گول چیچک ، گول دنیز ، گولدورن ،گول گز ، گول گون ، گولیس ، گوللر ، گولمن ، گولنار ، گولناز ، گولسان ، گول سحر ، گول سرر ، گول سس ، گول سون ، گول سور ، گول سونا ، گولسوم ، گولشن ، گول نمام ، گول تکین ، گولو ،  گوللو ، گوللوجه ، گولوم ، گولوش ، گولوس ، گول یاناخ ، گول یانار ، گول یاز ، گول اوپ، گوموش تل ، گون ، گونای ، گونر ، گونل ، گونئی ، گوندش ، گونده یاز ، گونوز ، گؤرچین ،گؤیچک ، گؤزل ، گؤزده

همرسین ، هولو

ایلای ، ایاکار ، اینجه بل ، اینجه گول ، اینجه تل ، اینجی ، اینجی کیز ، اینجی گؤز ، ایپک ، ایستک ، ایزی گول ،  ایزی ناز ، ایزلر ، ایزلی  ، ایشیق

کهلیک ، کپنک ، کسکین ، کؤنول ، کوسن ، کوسمز

لاچین ، لاله ، لیلپار

مارال ، ماراک ، مینگول ، مین گؤل ، مینناز ،

نانع ، ناردانه ، نارگیله ، نارگؤل ، ناریش ، نازلی ، نازلی گول ، ناز تمام ، نرگیس ، نریمان ، نوشابه ،

اودل ، اودمان ، اودسان ، اولجای ، هولماز ، اومان

اونگؤل ، اوزگؤر ، اوزلم

پارلا ، پارلاق ، پارلار

گاناد ، قاراگیله ، قاراگؤز ، قاراشین ، قاراگاش ، قاراتل ، قشنگ ،قلمقاش ، قومرال ، قومرو ، قیلباش ،قرمیزی گول ، گیز بس ، گیزتمام ، گیزخانم ، گیزگلین ، گیزیل گؤل ، گیزیللی ، گیزیل تل ، گیزیه ، گیزیتر

ساچلی ، ساناز ، سارا ، سارگون ، سایان ، سحر ، سچگین ، سل ، سلجان ، سلین ، سون ، سور ، سودا ، سوگی سوگیناز ، سوگول ، سوگون ، سویل ، سویم گول ، سوناز ، سوتاپ ، سزان ، سولماز ، سونا ، سونای ، سونر ، سونگول ، سونیا ،سیبل

شایلان ، شنای ، شن ال ، شن گول ، شنلیک ، شنناز ، شنیاز ، شن اوز ، شیرین

تای سیز ، تک گول ، ترگول ، ترلان ، تللی ، تلناز ، تووز، تویغون ، تومروس ، توران ، ترکان ،

اولجای ، اولدوز ، اولکر اوستون ، اوزگون

وارلیک

خانم ، خانم آنا ، خانم بالا ، خاتون ،خاتین ، خومار

یاهی ، یاغیش ، یاغمور ، یانار گول ، یاپراق ریال یاراشیق ، یارجان ، یارگول ، یارپوز ، یاشیل ، یایکاش ، یازگؤل ، ینی گؤل ، یتر ، یوکسل