اسامی ترکی آذری همراه با معنی اسم

تالاری جهت آشنایی بافرهنگ آذربایجان

اسامی ترکی برای پسران
ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸٧/٥/۱۱  

اسامی ترکی برای نامگذاری پسران

 

آدای ، آدی ، آدی بای ، آدی گؤزل ، آفشار ، آغشین ، آقابالا ، آقابیگ، آقاگؤل،آقاگؤن ،آغ گؤن ، آقاکیشی ، آقاسی ، آقایار ، آقاخان ، آلای ، آلیش ، آلیشا ،آلیشماز ،آلو، آلپ ، آلپ ارصلان ، آلپای ، آلپر ، آلپتکین، آلپ اصلان ،آلپای ، آلکیش ،آل قوچ ،آلماس ،آلتای ، آلتین ، آلخان ، آنار ، آناچ ، آنان ، آرال ، آرامان ،آران ، آراس ، آرات ، آردا ، آرچان ، آرغین ، آرمان ، آرصلان ، آرتان ، آرخا ، آرخائل ، آراز ، آردا ، آرصلان بیگ ، آشان، آشار ،آشکین ، آشور ،آتا ،  آتابای ،آتامان ، آتاخان ، آتیلا ، آتیش ، آتیش بیگ ، آتیشماز ،آتروپات ،آخار ، آخشام ، آوار ، آیاز ، آیبک ، آی چین ، آیدین ، آیدمیر ، آی دنیز ، آیدوغان ، آیلاپ ، آیمان ، آیکوت ، آیسان ، آیسوی ، آیسو ، افشار ، آیشین ، آیتان ، آیتای ، آیتکین ،ایواز آیخان ، آزمان ، آزاد ، آذر ،الدمیر ، ار ، اران ، ارجان ، ارکین ، ارکوت ، ارول ، ارسائین ، ارسوی ، اراوستون ، ارخان ، اسن

 

بابا ، بابای ، باباش ، باباخان ، بابک ، باجالان ، باغیش ، باهادیر ، بالابی ، بالااوغلان ، بالاش ، بالاشان ، بالدادان ، بالاشیران ،بالایار ، باران ، باریم ، باریش ، باریشماز بارلاس ، بارس ، بارتو ، باشار ، باشارگان ، باشار ، باش دمیر ، باشکان ، باشکورت ، باتار ، باتو ، باخشی ، باخشی خان ، بایات ، بایجان ، بایدار ، بایندیر ، بایرام ، بایکام ، بایگیر ، بایسو ، بکدیل ، بکتاش ، بیگلر ، بیلن ، بیلگین ، بیلمان ، بوغاچ ، بوران ، بوزان ، بوداغ ، بودال ، بورخاق ، بولود ، بوتا ، بلبل ، بیوک

 

جایماز ، جیحون ، جاشور ، جوشکون ، جومای

 

چاغان ، چالار ، چاپال ، چاپار ، چاپای ، چارلان ، چارمان ، چرکز ، چتین ، چویک ، چیریک ، چیلگین ، چولپان ، چووگون

 

داداش ، داغلار ، داغتکین ، دالغین ، دان ، دانیل ، دانیار ، داشان ، داشار ، داشجان ، داشکین ، داویول ، دایانج ، دده ، دمیر ، دمیرل ، دمیرچین ، دیکباش ، دیلک ، دیلچین ، دیلغم ، دیری باش ، دوغان ، دومرول ، دومان ، دویگون دوزگونو، دوزمان ، دؤنمز ، دؤنوش

 

اردیل ، ارکن ، البان ، البای ، الجان ، الجبیلر ، الچی ، الچین ، الدار ، الداش ، الدغاز ، الدنیز ، الده تک ، الگذر ، المان ، المان ، ال اوغلو ، السون ، السور ، الساس ، الشاد ، الشن ، التکین ، التن ، الخان ، ال یانار ، ال یاز ، ال یورد ، امیل ،

 

گلن اوجا ، گنجه بیگ ، گرای ، گزمیش ، گورسل ، گورشاد ، گل آقا ، گل بالا ، گل بوتا ، گلچین ، گلدار ، گل اوغلان ، گل پاشا ، گلخان ، گل ورن ، گؤموش ، گؤنای ، گؤنل ، گؤنر ، گؤنش ، گؤنوز ، گؤون

 

هاکان ، هارای ، هایدی ،

 

ایگیت ، ایلدیریم ، ایلگیم ، ایلکین ، ایلقار ، ایلیاز ، ایمراه ، اینال ، انانچ ، ایشیق ،

لاچین

 

نریمان ، نوبات

 

اوجاق ، اودالو ، اودای ، ادمان ، اودغان ، اودیاخ ، اوغوز ، الجای ، الجایتو ، اورهان ، اورمان ، اوروچ ، ائتاجی ، اختای ، اوچو ، اوزان ،

 

اوتگون ، اؤزل ، اؤزبیگ ، اؤزجان ، اؤزگور ، اؤزلم ، اؤزکان ، اؤزخان ، پاشا ، پولاد

قان ، کاچار ، کاچکین ، قافقاز ، قافلان ، قارا ، قاراگیله ، قاراکیشی ، قارامان ، قارااؤجو ، قارا ، قاراشین ، قاراخان ، قارداش ، قارتال ، قایا ، قایم ، قازان ، قیبچاق ، قیلیچ ، قیلمان ، قیوئراخ ، قیزان ، قیزیل اصلان ، قیزیل دیش ، قیزیل گؤز ، قوجا ، قوچاک ، قوچای ، قوچار ، قوران ، قوشقار ، قوشون ، قوتوز ، قوربان ، قورت بوغان ، قورتولوش

 

سوبوتای ، سادای ، ساغبیله ، سارگون ، سارخان ، ساوالان ، ساواش ، سایا ، سایق ساین ، سازاغ ، سهند ، سلجوق ، سنجر ، سرین ، سلجان ، سلگوچ ، سون ، سور ، سویم ، سلدیریم ، سیرداش ، سیرخای ، سؤنر ، سونگور ،

 

شانلی ، شاخار ، شنای ، شن سس ، شن یاز ، شیمشک ، شوبای ، شونگار

 

تانیش ، تانیق ، تارمان ، تارخان ، تای ماز ، تای سیز ، تمل ، ترخان ، تلمان ، تمو ، تموچین ، تیمور ، توغان ، توغای ، طغرل ، تاماج ، توراج ، تورال ، توران ، تورگای ، تورخان ، تورکای ، تومر

اوجال ، اوغور ، اولدوز ، اولوخان ، اورال ، اورخان

 

اوزای ، اوزگیر ، اوزگون ، توزگون ، اوستون

 

وارمان ، وران ، وورگون ، وولکان

 

خان ، خان آقا ، خان بابا ، خان باتو ، خان دمیر ، خان اوغلان ، خاقان ، خانیش ، خانلار ، خانسور ، خزر

یاغان ، یاغمور ، یالچین ، یانار ، یاشار ، یاشیل ، یارار ، یارین ، یاشام ، یاووز ، یلماز ، یوردچو ، یورداوغلو ، یوردمان

 


کلمات کلیدی: آذری ،کلمات کلیدی: ترک ،کلمات کلیدی: آذربایجان ،کلمات کلیدی: یاشاسین آذربایجان